10.23.2015

"Hidden Truth" - “Κρυμμένη Αλήθεια"
"Κρυμμένη Αλήθεια" 
(Σειρά δέκα ζωγραφικών έργων με βίντεο)
Ακρυλικό σε καμβά
100 x 142 εκ.
2012
Εικαστικός: Φαίδρα Εγγλέζου


"Hidden Truth"
(Series of ten paintings with video)
Acrylic on canvas
100 x 142 cm
2012
Artist: Phaedra Englezou


Άντρας 01 | Man 01

Γυναίκα 01 | Woman 01Άντρας 02 | Man 02

Γυναίκα 02 | Woman 02

Άντρας 03 | Man 03

Γυναίκα 03 | Woman 03
Άντρας 04 | Man 04

Γυναίκα 04 | Woman 04
Άντρας 05 | Man 05
Γυναίκα 05 | Woman 05
Κρυμμένη Αλήθεια
Στα έργα μου με τίτλο “Κρυμμένη αλήθεια”, πραγματεύομαι την έννοια της ομορφιάς και της ψυχής και τη θέση που κατέχουν οι δύο αυτές έννοιες στο Δυτικό κόσμο. Επιλέγω να καλύψω τα μάτια, που είναι ο καθρέφτης της ψυχής με ένα ύφασμα που δημιουργεί μία αντίστροφη μπούρκα, επιτρέποντας έτσι να φαίνεται η ομορφιά του ανθρώπου, όχι όμως και η ψυχή του. Σε μία κοινωνία που έχει μάθει να αγαπά το Ωραίο, η προβολή της ομορφιάς μοιάζει να είναι ο μόνος τρόπος να επικρατήσει κανείς. 
Η αλήθεια ωστόσο κρύβεται στο βλέμμα. 
Ο αριθμός των έργων ανέρχεται στα δέκα (πέντε ζευγάρια, άντρα-γυναίκας). Στα τρία πρώτα ζευγάρια διακρίνεται μία κλίση του κεφαλιού, προς τα κάτω, κατά πρόσωπο στο θεατή, και προς τα πάνω. Ο συμβολισμός που επιθυμώ να αποδώσω είναι εκείνος των ανθρώπων που απολαμβάνουν ή απεχθάνονται τα οφέλη που τους αποφέρει η ομορφιά τους και εκείνων που αδιαφορούν πλήρως για το αν το κοινωνικό σύνολο τους θεωρεί όμορφους ή όχι. Στο ζευγάρι όπου τα πρόσωπα άντρα–γυναίκας εμφανίζονται διπλά και αντικατροπτίζουν το ένα το άλλο, επιχειρώ να υπογραμμίσω τη διπλή ζωή εκείνων που διαθέτουν το αγαθό της ομορφιάς,  παρουσιάζοντας ένα αρεστό πρόσωπο στον περίγυρό τους, ενώ ταυτόχρονα έχουν χάσει ολοκληρωτικά την ψυχή τους. Την ίδια αναφορά κάνει και ο Oscar Wilde με τον ήρωά του, Dorian Gray ο οποίος υφίσταται διαίρεση προσωπικότητας, φανερώνοντας έντονα το διαχωρισμό που έχει υποστεί.
Στο ζευγάρι πορτραίτων όπου καλύπτεται το μισό τους πρόσωπο από το ύφασμα, η αναφορά γίνεται και στα δύο φύλα και στο γεγονός πως υφίστανται εξίσου την πίεση της κοινωνίας για την κατάκτηση του Ωραίου. 
Στο βίντεο με τίτλο "Κρυμμένη Αλήθεια | Κάθαρση" ο θεατής λειτουργεί ως παρατηρητής του Ωραίου, όπου μπροστά στα μάτια του γίνεται η αποκάλυψη της αλήθειας. Οι άνθρωποι παύουν να αυτοπροσδιορίζονται από το "Φαίνεσθαι" και αποκαλύπτουν στο κοινό την ψυχή τους, ανοίγοντας τα μάτια τους. Η αλήθεια πια είναι φανερή. 
Αντί επιλόγου παραθέτω μία φράση που αναφέρεται στο έργο Συμπόσιο ή Περί Έρωτοςαπό τους Σωκρατικούς διαλόγους του Πλάτωνα: "Το κάλλος της ψυχής είναι άξιο μεγαλύτερης τιμής από το κάλλος του σώματος".
Οι διαστάσεις των ζωγραφικών έργων είναι 100 x 142 εκ. Το υλικό που χρησιμοποίησα είναι ακρυλικό σε καμβά. 

Hidden Truth
The project entitled “Hidden Truth”, addresses the concepts of beauty and soul and their positions in the Western world. I choose to cover the eyes, which are the mirror of the soul, with a fabric, that creates an inversed Burka, allowing the physical beauty of a person to be seen, but not their inner one, their soul. In a society that was taught to glorify Beauty, its projection seems to be the only way to prevail. Truth, however, lies in the eyes. 
 In the video entitled “Hidden Truth | Catharsis” the viewer acts as an observer of Beauty, where right before his eyes the revelation of truth takes place. People stop being self-determined by their appearances and start to reveal to the audience their soul by opening their eyes. The truth becomes evident.
Instead of an epilogue I will quote a phrase that is found to the work "Symposium or About Eros", of the Socratic dialogues of Plato: "The beauty of the soul is worthy of greater honor than the beauty of the body".
The number of paintings in this series is ten (five pairs, man-woman). In the first three pairs the viewer can detect a tilt of the head, downwards, facing them, and upwards. The symbolism I wish to present is that of people that enjoy or detest the benefits generated by their beauty and those who are not concerned about whether the community considers them beautiful or not. In the couple where the faces appear double and reflect one another, I attempt to emphasize the double life of those who possess the Beauty, by putting their best face forward while having completely lost their soul. The same reference is made by Oscar Wilde with his hero, Dorian Gray, whose personality division intensely revealing this separation. In the portraits of the pair whose faces are half covered by the fabric, the reference is to both sexes and the fact that they face the equal amount of pressure by society to possess Beauty.
The dimensions of the ten paintings are 100 x 142 cm. 

The material used is acrylic on canvas.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου